مرکز مقاله و پایان نویسی بهبهان

پایان نامه بهبهان نوشتن پایان نامه به صورت گام به گام فروش پایان نامه آماده خصوصی سازی و ویراستاری

مرکز مقاله و پایان نویسی بهبهان

پایان نامه بهبهان نوشتن پایان نامه به صورت گام به گام فروش پایان نامه آماده خصوصی سازی و ویراستاری

بهبهان
پایان نامه بهبهان
سفارش پایان نامه
انجام پایان نامه در بهبهان
پایان نامه نویسی بهبهان
مقاله بهبهان
مقاله نویسی بهبهان
نوشتن مقاله
فروش پایان نامه آماده

پیوندهای روزانه
فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت پروپوزال فروش مبانی نظری و پیشینه تحقیق فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی فروش مبانی نظری و پیشینه تحقیق فروش مبانی نظری و پیشینه تحقیق فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی فروش پايان نامه دفاع نشده فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی آموزش کسب درآمد تضمینی بدون یک ریال سرمایه فروش کادو و هدیه مناسبتی والنتاین روز پدر روز زن فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی فروش جزوه تحقیق کارآفرینی مقاله پايان نامه فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی فروش پايان نامه مقاله پاورپوينت طرح توجيهی انجام پایان نامه اقساطی در بهبهان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پسماند رادیواکتیو» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر 

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94

منحصر به فرد

چکیده :

امروزه یکی از مسائل زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک سمی و بیماری زا از جمله زائدات پاتولوژیک ، عفونی ، دارویی شیمیایی ، رادیواکتیو و ظروف و تجهیزات درمانی از حمایت خاصی برخوردار است. مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بود پتانسیل عفونت زایی و وجود پسماندهای خطرناک بسیار حائز اهمیت است. عدم کنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود این مطالعه به منظور توصیف و بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و شناسایی و طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی شهر پلدختر و در نهایت ارائه رهکارهای مدیریتی مناسب انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه از طریق اندازه گیری های کمی و پرسشنامه جامعی که حاوی 7 بخش با سئوال های مربوط به هر بخش با تایید استاتید و کارشناسان مجرب بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که در بیمارستان های شهر پلدختر مقدار کل پسماندهای تولیدی 4/997 کیلوگرم در روز می باشد مقدار پسماندهای عفونی 8/284 کیلوگرم در روز و مقدار پسماندهای معمولی 6/712 کیلوگرم در روز می باشد. میانگین پسماند تولیدی بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر 300 کیلوگرم در روز می باشد. میانگین سرانه کل پسماند تولیدی بیمارستان های شهر پلدختر به ازای هر تخت فعال 42/3 کیلوگرم بود. میانگین سرانه پسماند عفونی و معمولی به ازای هر تخت فعال به ترتیب 05/1 و 37/2 کیلوگرم بود. درصد پسماندهای عفونی در کل بیمارستان ها برابر 30 درصد بود که از استانداردهای ایران و جهان بالاتر است. تفکیک پسماندها در 100 درصد بیمارستان ها انجام شده و 73 درصد دارای جایگاه نگهداری موقت بودند.

کلمات کلیدی : مدیریت پسماند بیمارستانی ، پسماند عفونی ، پسماند غیر عفونی ، سرانه ی تولید پسماند شهر پلدختر

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده ...........................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق ...................................................................................2

1-1 مقدمه......................................................................................................3

2-1 تعاریف و کلیات...........................................................................................5

1-2-1 تعریف زباله و پسماند...............................................................................5

2-2-1 انواع زباله..............................................................................................5

1-2-2-1 زباله های شهری.................................................................................5

2-2-2-1 زباله های صنعتی.................................................................................6

3-2-2-1 زباله های خطرناک.................................................................................6

4-2-2-1 زباله های بیمارستانی.............................................................................6

3-2-1 انواع پسماند.............................................................................................7

1-3-2-1 پسماندهای عادی...................................................................................7

2-3-2-1 پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)............................................................7

3-3-2-1 پسماندهای ویژه.....................................................................................7

4-3-2-1 پسماندهای کشاورزی..............................................................................7

5-3-2-1 پسماندهای صنعتی.................................................................................8

4-2-1 تعریف مواد زائد خطرناک و جامد بیمارستانی....................................................8

5-2-1 تعریف پسماند پزشکی................................................................................8

3-1 طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی.................................................................8

1-3-1 طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی بر اساس نظریه WH...................................8

1-1-3-1 پسماندهای عفونی..................................................................................9

2-1-3-1 پسماندهای آسیب­شناختی........................................................................9

3-1-3-1 اجسام تیز و برنده...................................................................................10

4-1-3-1 پسماندهایی دارویی................................................................................10

5-1-3-1 پسماندهای ژنوتوکسیک...........................................................................10

6-1-3-1 پسماندهایی شیمیایی............................................................................11

7-1-3-1 پسماندهای محتوی فلزات سنگین.............................................................11

8-1-3-1 ظروف تحت فشار....................................................................................12

9-1-3-1 پسماندهای پرتو سازی و رادیواکتیو............................................................12 

10-1-3-1 پسماندهای عادی................................................................................12 

2-3-1 نمونه هایی از انواع پسماندهای تولیدی در بخش های مختلف بیمارستان و نحوه

 جمع آوری آنها..................................................................................................13

3-3-1 طبقه بندی پسماندهای پزشکی ویژه...........................................................20

4-1 انواع روش های تصفیه ، گند زدایی ، دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی......21

1-4-1 تصفیه و دفع مواد زائد جامد بیمارستانی.......................................................21

2-4-1 روش های گندزدایی ................................................................................21

1-2-4-1 گند زدایی شیمیایی مواد زاید جامد بیمارستانی.........................................21

2-2-4-1 گند زدایی مواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتو کلاو.................................22

3-2-4-1 گندزدایی از طریق پرتودهی.....................................................................24

4-2-4-1 سوزاندن..............................................................................................24

3-4-1 روش های بهداشتی دفع زباله های بیمارستانی............................................24

1-3-4-1 دفن در زمین........................................................................................25

1-1-3-4-1 انواع روش های دفن مواد خطرناک..........................................................26

2-3-4-1 روش Encapsulation ...........................................................................26

3-3-4-1 دفن ایمن مواد زاید در داخل بیمارستان......................................................27

4-3-4-1 زباله سوزی .........................................................................................28

5-1 مراحل مدیریت پسماند بیمارستانی از تولید تا دفع نهایی.....................................28

1-5-1 کاهش در مبدأ.........................................................................................29

..2-5-1 بخش تولید............................................................................................29

3-5-1 جابجایی ، ذخیره ، پروسه زباله در محل تولید.................................................29

4-5-1 جمع آوری................................................................................................30

5-5-1 حمل و نقل..............................................................................................30

6-5-1 پردازش و بازیافت......................................................................................31

7-5-1 بخش دفع...............................................................................................31

8-5-1 مراقبت های بعد از دفع..............................................................................31

6-1 بیان مسئله ...............................................................................................32

7-1اهداف و فرضیات ..........................................................................................34

1-7-1 هدف اصلی طرح ......................................................................................34

2-7-1 اهداف ویژه طرح .......................................................................................34

3-7-1 اهداف کاربردی ........................................................................................35

4-7-1فرضیات و سوالات پژوهش ..........................................................................35

1-8 پیشینه تحقیق ...........................................................................................36

1-1-8 پیشینه در داخل کشور ..............................................................................36

2-1-8 پیشینه در خارج کشور...............................................................................37

فصل دوم : روش کار .........................................................................................39

1-2 منطقه مورد مطالعه .....................................................................................40

1-1-2 موقعیت جغرافیایی شهر پلدختر...................................................................40

2-1-2 تاریخچه بیمارستان امام خمینی پلدختر.........................................................41

3-1-2 رسالت بیمارستان امام خمینی پلدختر ........................................................41

2-2 روش کار ...................................................................................................42

1-2-2 پرسشنامه .............................................................................................42

فصل سوم یافته ها و نتایج .................................................................................44

1-3 ترکیب پسماندهای جامد .............................................................................45

2-3 اتاقک نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی ................................................45

1-2-3 اتاقک نگهداری موقت باید با مشخصات زیر در داخل موسسه طراحی شود .........45

3-3 نتایج ........................................................................................................49

4-3 میزان تولید روزانه پسماند در بیمارستان مورد مطالعه ........................................49

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................................64

1-4 نتیجه گیری .............................................................................................65

2-4 پیشنهادات ..............................................................................................66

فصل پنجم منابع ............................................................................................69

منابع ...........................................................................................................70

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول (1-1) : جدول طبقه بندی پسماند های پزشکی ویژه................................. 20

جدول (1-3) : ویژگیهای ظروف و کیسه های تفکیک پسماندهای پزشکی.................47

جدول (2-3) : توصیه هایی برای دفع پسماندهای پزشکی ویژه بدون تغییر.................47

جدول (3-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

فصل و نوع پسماند بر حسب کیلوگرم در شبانه روز..............................................50

جدول (4-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت اول در فصل گرم ....................................................51

جدول (5-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت دوم در فصل گرم ...................................................52

جدول (6-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت سوم در فصل گرم ..................................................53

جدول (7-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت چهارم در فصل گرم .................................................54

جدول (8-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت پنجم در فصل گرم....................................................55

جدول (9-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت اول در فصل سرد ....................................................56

جدول (10-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت دوم در فصل سرد ...................................................57

جدول (11-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت سوم در فصل سرد ..................................................58

جدول (12-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت چهارم در فصل سرد ................................................59

جدول (13-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

 بخش و نوع پسماند در نوبت پنجم در فصل سرد ..................................................60

جدول (1-4) : مقایسه چند شهر از نظر ترکیب پسماندهای بیمارستانی ..................... 65

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل (1-1) فرآیند اتوکلاو زباله................................................................................ 23

شکل (1-3) اتاقک نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی.......................................... 45

شکل (2-3) : ظرف نگهداری پسماند نوک تیز بخش زنان و زایمان ...................................61

شکل (3-3) : کانتینر زرد مربوط به پسماند اتاق عمل و آبی مربوط به پسماندهای معمولی..61

شکل (4-3) : کانتینرحمل زباله های معمولی(شبه خانگی) ..........................................62

شکل (5-3) : کانتینرحمل لباسهای کثیف ..................................................................62

شکل (6-3) : کانتینرمخصوص زباله های عفونی بخش زنان ..........................................63

شکل (7-3) کانتینر سبز رنگ حامل لباس های تمیز.....................................................63

خرید و دانلود محصول

  • esi bolbol
  • ۰
  • ۰

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آباداندسته: علوم پزشکی 
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 256 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 76 

خصوصیات موضوع مربوط به سال 95 است در اینترنت موجود نیست تا حالا دفاع نشده و به صورت خام است فقط اسم خودتون و استاد راهنما رو بنویس و بده صحافی

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

خرید

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان آبادان در سال 95-94

چکیده:

برنامه‌ریزی به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار نیل به مباحث توسعه شهری مطرح است. از مباحث عمده توسـعه شهری، بحـث مـدیریت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقیق حاضر، این بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان خوزستان بامطالعه شهر آبادان موردمطالعه قرار داده است. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی- تحلیلی و ازنظر ماهیت کاربردی است. نتایج نشـان داد کـه کل پسماند تولیدی این شهر حدود 170 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در این تحقیق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر آبادان در سـال 1394-95 مورد بررسی قـرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهند که به‌طور متوسط در روز مقدار زباله تولیدی شهر آبادان 170 تن در روز می‌باشد و تولید سـالیانه زباله در این شهر 61200 تن زباله است. به ازای هر نفر چیزی در حدود 830 گرم در روز می‌باشد که نسبت به متوسط کشور ایران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها کمی بیشتر می‌باشد. متأسفانه در سیستم مدیریتی موجود مشکلات مختلفی ازجمله مدیریت سنتی، عدم آگاهی از فنّاوری‌های جدید، استفاده از نیروهای غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضع جدید، عملکرد پائین و غیربهداشتی وسایل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد که سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شیرابه و تجمع حیوانات ولگرد و حشرات موذی، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضای کلی شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.

کلمات کلیدی: مـدیریت پسماند، توسـعه شهری، اثرات زیست‌محیطی، مواد زائد شهری، زباله تولیدی.

بسیار کامل همراه با فهرست مطالب فهرست جداول، نمودارها و تصاویر

بدون هیچ غلط املایی و غلط ویراستاری

رعایت نیم فاصله

فهرست مطالب :

چکیده...................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق..............................................................................2

مقدمه ..................................................................................................3

مدیریت پسماند شهری ..............................................................................4

1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری ..............................................4

1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ........................................................6

1-1-1 تولید .............................................................................................6

1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش ...................................................................6

1-1-3 جمع‌آوری ........................................................................................7

1-1-4 حمل‌ونقل ........................................................................................8

1-1-5 پردازش و بازیافت ...............................................................................8

1-1-6 دفن نهائی ......................................................................................8

1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان ...............................9

1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ....................................................................9

1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا .............................................................. 11

1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران .................................................................13

1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ....................................................................15

1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری ......................................................18

1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن .............................................19

1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ....19

1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .............................................22

1-7-1 کاهش تولید مواد زائد .......................................................................23

1-7-2 استفاده مجدد ...............................................................................23

1-7-3 بازچرخش .....................................................................................24

1-7-4 بازیافت .........................................................................................24

1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری .........................24

1-8-1 پردازش در محل ..............................................................................25

1-8-2 آسیاب کردن .................................................................................25

1-8-3 تفکیک و جداسازی ..........................................................................25

1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) .............................................................26

1-8-5 کمپوست خانگی ...........................................................................26

1-8-6 سوزاندن .....................................................................................26

1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ...............................................27

1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد ............................................................30

1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی .............................................................32

1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ................................................33

1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری .........................................................34

1-10-3 بازیافت مواد از زباله ......................................................................34

1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ..............................................................35

1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله...............................................36

1-11 بیان مسئله...................................................................................36

1-12 اهداف تحقیق ...............................................................................38

1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective)...............................................38

1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) .............................................38

1-12-3 اهداف کاربردی طرح .............................................................39

1-12-4 فرضیات یا سوالات طرح..............................................................39

1-13 پیشینه تحقیق .............................................................................39

فصل دوم روش کار ...............................................................................42

2-1 منطقه مورد مطالعه ........................................................................ 43

2-2 روش کار ......................................................................................43

فصل سوم یافته‌ها و نتایج .......................................................................45

3-1 مدیریت پسماند ..............................................................................46

3-2 منابع تولید پسماند ..........................................................................46

3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان آبادان..46

3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسکونی .........................47

3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ...................48

3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان آبادان ..................................49

3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه های موقت ...............................................50

3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه های موقت به محل دفن ...............................50

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری ...................................................................54

4-1 نتیجه‌گیری ......................................................................................55

4-2 مقایسه آبادان با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها ....55

4-3 پیشنهادات .....................................................................................58

فصل پنجم منابع .....................................................................................60

قیمت فایل فقط 49,000 تومان

خرید


  • esi bolbol